top of page

Behandelovereenkoms - Orthomoleculair therapie en personal training

 

 1. Hieronder vallen alle therapievormen die in de Praktijk voor Orthomoleculaire Therapie Aljan Tempel aangeboden worden, zoals vermeld op deze website.

 2. Wanneer een afspraak is gemaakt, tijdstip en plaats, dan brengt dat voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden (zie tevens de algemene voorwaarden).

 3. Op onze overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.

 4. In het kader van transparantie in de zorg en het steeds mondiger worden van de cliënt wil de overheid graag dat voor iedereen duidelijk is waar men mee bezig is. Daarom staat deze behandelovereenkomst op de website. De cliënt heeft zich van te voren geïnformeerd over deze overeenkomst voordat het eerste consult plaats vindt. Hierin staan alle rechten en plichten van beide partijen netjes op een rij. Zo weet u wat u van uw behandelaar mag verwachten en waar u zelf, als cliënt, aan moet voldoen.

 5. De Orthomoleculair Therapeut is gehouden te handelen conform de juiste passende regelgeving van MBOG-KAB. De cliënt verplicht zich middels het intake- / anamneseformulier relevante informatie aan de behandelaars te verstrekken.

 6. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.

 7. De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 klokuren van te voren) telefonisch af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

 8. De behandelaar verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.

 9. De Orthomoleculair Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens.

 10. De behandelaar mag zonder toestemming van cliënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.

 11. De behandelaar verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar op de website te plaatsen.

 12. De behandelaar verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut, diëtist of arts, indien zijn behandeling niet is geëigend en/of toereikend is.

 13. De behandelaar is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.

 14. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijden met wederzijds goedvinden geschieden.

 15. Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen, met de opmerking dat de financiële verplichtingen zijn vervuld.

 16. De behandelaar kan de overeenkomst eenzijdig onder vermelding van argumenten per direct beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.

 17. De behandelaar zal in een dergelijke situatie indien gewenst, de hulpvrager naar een kundige vervanger doorverwijzen.

 18. Betalingswijze van de behandeling geschiedt door bankovermaking binnen de gestelde termijn.

 19. Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de beroepsorganisatie van de betreffende behandelaar.

 20. Uiteraard maken cliënt en behandelaar aanvullende afspraken over de inhoud en duur van de behandeling: waar, wat, hoe, wanneer, wie, waarmee e.d.

 

 

Uw privacy (AVG) 

 1. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Aljan Tempel als uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 2. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die uw behandelaar, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 3. De volgende gegevens worden verzameld in een cliënten dossier:

  • – Naam: voornaam, voorletters, achternaam

  • – Adres

  • – Telefoonnummer mobiel

  • – e-mail adres

  • – rapporten naar aanleiding van consulten per cliënt

  • – Adviesrapporten van derden

 

Aljan Tempel doet zijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat hij:

1) zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens.

 1. De persoonsgegevens worden gebruikt alleen voor communicatie met de desbetreffende cliënten. In geen geval worden de gegevens van de cliënten met andere partijen, groepen, instanties gedeeld tenzij in een specifiek geval het voordeel kan opleveren voor de behandeling van de cliënt. In dit geval wordt advies gevraagd aan een derde partij met een brede kennis en ervaring in het adviseren van supplementen.

 2. Een cliënt kan altijd haar gegevens opvragen en krijgt de gegevens beschikbaar ter inzage op schrift na een schriftelijk verzoek. Wijzigingen en/of verzoek tot wissen kunnen niet worden ingewilligd omdat de gegevens 20 jaar moeten worden bewaard.

 3. Elke cliënt tekent een document waarin zij toestemming geeft dat er cliënt gegevens worden opgeslagen. De gegevens worden alleen gebruikt voor de cliënt behandeling en verder voor administratieve afhandeling en de jaaropgave aan de belastingdienst.

2) Ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 1. Voor de boekhouding worden alleen naam en adres van de cliënt ter beschikking gegeven aan het accountantskantoor voor de jaaropgave aan de belastingdienst.

 2. De persoonsgegevens worden 20 jaar bewaard op een externe software.

 3. De cliënt ondertekent een document waarmee zij akkoord gaat dat de procedurehouder de gegevens van de cliënt opslaat en bewaard.

 4. Aljan Tempel, als orthomoleculair therapeut, heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 1. Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming van de cliënt.

 2. Voor het gebruik voor waarneming wat alleen gebeurt na toestemming van de cliënt.

 3. Als er vanwege een andere reden gebruik wordt gemaakt van uw gegevens, dan zal dit alleen gebeuren na expliciete toestemming van de cliënt.
   

Uw privacy op de zorgnota

 1. Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  1. Uw naam, adres en woonplaats

  2. Uw klantnummer

  3. De datum van de behandeling

  4. Een korte omschrijving van de behandeling.

bottom of page